MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

Cenník

C e n n í k Kancelária mediátorov Šnapko – Kružel   Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods.1 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby. Cena za výkon činnosti mediátora sa stanovuje dohodou, ktorá vzniká medzi osobami zúčastnenými na mediácii a mediátorom. Súčasná platná právna úprava podporuje, aby účastník súdneho konania ukončil svoj spor prejednávaný súdom a vyriešil ho mediáciou. Významne podporným pre vôľu strán mediovať spor je ustanovenie čl. III zákona č. 420/2004 Z.z., ktorým sa odsekom 7 dopĺňa § 11 zákona č. 71/ 1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení. Mediácia je prípustná aj v prípade, ak vo veci už prebieha súdne konanie. V prípade úspešnej mediácie, ktorá vyústi do schválenia súdneho zmieru, sa už zaplatené súdne poplatky vracajú nasledovne: „Podľa §11 ods.7 zákona č. 71/1992 Zb. O súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení: „Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania, vráti sa im 90% zo zaplateného poplatku. Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru po začatí pojednávania, vráti sa im 50% zo zaplateného poplatku. Ak účastníci vyriešili časť sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30% zo zaplateného poplatku za ďalšie konanie súdu v predmetnej veci.“ Mediátor má právo aj na úhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s mediáciou vznikli, ak sa na ich úhrade s účastníkmi dohodne.  
                                                  Úkony súvisiace s mediáciou platné pre všetkých účastníkov mediačného konania*
Úvodná konzultácia,  posúdenie prípadu 35,- €/hodinu
Konzultácie, služby, administratívne práce súvisiace s výkonom mediácie 25,- €/hodinu
Vyhotovenie dohody, ktorá je výsledkom mediácie 50,- €
V prípade, že druhý účastník mediácie výzvu prijme, cena za mediáciu sa stanovuje podľa bodov I. – III. cenníka.
  * Rozumie sa: prvé informatívne stretnutie, preštudovanie prípadu, zaslanie výzvy druhému účastníkovi/účastníkom mediácie, prípravu podkladov a materiálov pre mediáciu.Právne úkony súvisiace s mediáciou, za každý PÚ: 50-€ (spísanie mediačnej dohody, spísanie záverečnej správy a iné…) * Ukončenie mediácie: 50-€ (§ 14 ods. 8 písm. a,b,e,f,g,h) zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii)      
I.                   Mediácia v občianskych sporoch (susedské a rodinné spory vo vzťahoch rodičov a detí, manželské a partnerské spory, komunitné spory, medzikultúrne a etnické spory)
Nemajetkové občianske spory
fyzické osoby 30,- €/hodinu
Majetkové občianske spory
do 1660,- € alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa 60,- €/hodinu
nad 1660,- € 90,- €/hodinu
     
II.                Obchodno-právne a pracovno-právne spory (fyzické a právnické osoby)
Nemajetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore
fyzické osoby – podnikatelia 60,- €/hodinu
Právnické osoby – podnikatelia 130,- €/hodinu
Majetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore
do 3 320,- € 100,- €/hodinu
nad 3 320.- € do 6 640,- € 10 % z hodnoty
nad  6 640,- € do 16 600,- € 7 % z hodnoty
nad 16 600,- € do 33 200,- € 5 % z hodnoty
nad 33 200,- € do 66 400,- € 2 % z hodnoty
nad 66 400,- € 1 % z hodnoty
 
III.             Mediácia v štátnom sektore (štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie pre výchovu a vzdelávanie a pracovno-právne vzťahy v tomto sektore)
Nemajetkové a pracovnoprávne spory v štátnom sektore
35,- €/hodinu
Majetkové spory v štátnom sektore
do 3 320,- € alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa 100,- €/hodinu
nad 3 320,- € do 6 640,- € 10 % z hodnoty
nad 6 640,- € do 16 600,- € 5 % z hodnoty
nad 16 600,- € do 33 200,- € 3 % z hodnoty
nad 33 200,- € do 66 400,- € 2 % z hodnoty
nad 66 400,- € 1 % z hodnoty
 
   
Facilitácia
  35 Eur/ hod
                                                      Osobitné upozornenia:   Do poplatku za Úkony súvisiace s mediáciou nie je zahrnutý poplatok za uloženie Dohody o začatí mediácie uzavretej medzi osobami zúčastnenými na mediácii príp. ich zástupcami a mediátorom v Notárskom centrálnom registri listín v zmysle §73k zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov a s tým spojené výdavky.   Poplatok za Úkony súvisiace s mediáciou, uhradený klientom alebo klientmi, sa v prípade odmietnutia riešiť spor mediáciou zo strany respondenta (druhej strany sporu) nevracia.     V prípade, ak účastník spĺňa podmienky pre poskytnutie bezplatnej právnej pomoci, je možné v koordinácii s Centrom právnej pomoci zabezpečiť bezplatný výkon mediácie pre oprávnené osoby.   Cena za výkon činnosti mediátora je súčasťou Dohody o začatí mediácie, ktorá sa uzatvára písomne pred začatím mediácie. Každá zúčastnená strana, pokiaľ sa nedohodnú inak, platí polovicu dohodnutej odmeny.   Mediátor Mgr. Ladislav Šnapko je platca DPH. Ceny sa uvádzajú bez DPH. Mediátor PhDr. Dušan Kružel nie je platcom DPH, ceny sú konečné. Dohodnutá cena je odmenou za výkon mediácie a v tejto cene nie sú zahrnuté iné náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a/alebo v jeho záujme; tieto sa účtujú osobitne.   Uvedené hodinové sadzby sa účtujú za každú aj začatú (neúplnú) hodinu mediačného sedenia. Začiatok a ukončenie mediácie sa vyznačuje v zápisnici z mediačného konania.   Negociácia/ vyjednávanie v prípade občianskych sporov, SZČO ako aj právnických osôb 50 €, v závislosti od povahy sporu. Služby poskytnuté počas víkendov a sviatkov navýšenie ceny o 30%.   Spôsob platby sa určí na základe dohody, platbou v hotovosti alebo prevodom na bankový účet mediátora. Nakoľko jednou zo základných zásad mimosúdneho riešenia sporov (mediácie) je dobrovoľnosť, strany zúčastnené na mediácii berú na vedomie, že mediačné centrum ani mediátor nezodpovedajú za prípadnú neúčasť ktorejkoľvek zo strán zúčastnených na mediácii na mediačnom konaní, ako ani za ukončenie mediácie bez dosiahnutia dohody.   Cenu je možné stanoviť aj dohodou všetkých zúčastnených strán.   V Námestove, platný od 1.5. 2019    

Mgr. Ladislav  Š n a p k o  – mediátor

zapísaný na Ministerstve spravodlivosti SR pod ev.č.948

    Informačná povinnosť mediátora    
Účel a právny základ spracúvania osobných údajov a kategórie príjemcov   Účel:  Vykonávanie mediačnej činnosti v súlade so zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Právny základ:  Zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov, na zmluvnom základe, ktorým je dohoda o začatí mediácie resp. pri predmediačných úkonoch v rámci predzmluvných vzťahov, alebo oprávnený záujem prevádzkovateľa. podľa článku 6 ods. 1 písm. b), c), f) Nariadenia. Rozsah: Titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, resp. prechodného pobytu, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty. Príjemcovia: zákonom oprávnené subjekty Doba uchovávania osobných údajov: Osobné údaje klientov spracúvané knihe mediácie sa uchovávajú po dobu, počas ktorej je prevádzkovateľ povinný archivovať knihu mediácií, a to počas  trvania zápisu mediátora v registri mediátorov a 5 rokov po vyčiarknutí z registra mediátorov. Cezhraničný prenos osobných údajov– neuskutočňuje sa. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.  
Aké máte práva? Právo odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle našej spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré stenám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
  Kontakt: Mgr. Ladislav Šnapko Vavrečka 35 029 01 lacosnapko@gmail.com 0903 220 992   Kancelária: Kancelária mediátorov Hviezdoslavovo nám.č.1 029 01  

Čo je mediácia

Mediácia je spôsob riešenia sporu, kde mediátor ako tretia nezávislá a nezaujatá osoba pomáha stranám identifikovať ich záujmy a nabáda ich, aby hľadali spoločné praktické riešenia na body, ktoré spôsobili konflikt a pomáha im vyjednávať také riešenia, ktoré uspokojujú obe strany.

Viac informácii o mediácii

Aké sú výhody mediácie

  • Rýchlosť a časová úspora
  • Nízke finančné náklady
  • Dobrovoľnosť a ústretovosť
  • Zachovanie obchodnej a osobnej reputácie
  • Nezhoršujúce sa vzťahy
Viac o výhodách mediácie

Naše služby

rodinne a obcianske pravo mediacia
obchodne pravo mediacia
pracovne pravo mediacia
oddlzenie osob