MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

Naše služby

Občianskoprávne vzťahy

Občianskoprávne vzťahy

   Z  občianskeho právneho hľadiska môžeme pomôcť najmä s riešením:
 • sporov o uplatňovanie vlastníckych a spoluvlastníckych práv
 • susedských sporov
 • uplatňovania práv zo zodpovednosti za škodu
 • sporov súvisiacich s dedičstvom
 • sporov zo zmlúv  v prípade darovania, pôžičky, výpožičky, nájmu a podnájmu
 • nárokov vzniknutých pri porušení práva na ochranu osobnosti a pod.
Spory týkajúce sa verejnej politiky a životného prostredia Aj vo veciach verejnej sféry a životného prostredia vzniká veľa konfliktov. Občania chcú sami rozhodovať o svojom okolí a s neochotou verejnej správy počúvať ich názor narastá aj ich nespokojnosť a vznikajú konfliktné situácie. Mediácia môže byť aj tu nápomocná.
 • spory obec – občan
 • spory kvôli kontroverzným centrám (útulky, zábavné a obchodné centrá)
 • recyklovanie odpadu
 • skládky odpadu
 • krádeže v obchodoch
 • vandalizmus
 • priestupky

Rodinnoprávne vzťahy

Mediačné aspekty rodinného práva

Rodinné právo upravuje najmä práva a povinnosti osobnej povahy medzi manželmi, medzi rodičmi, deťmi a ďalšími členmi rodiny. Úprava čisto majetkových vzťahov absentuje. Ak aj rodinné právo upravuje niektorý majetkový vzťah, je neodlučne spätý s osobným vzťahom. Napr. inštitút výživného je majetkovým vzťahom, ale môže vzniknúť len medzi rodičom a dieťaťom, ktorý je s ním súvisiacim vzťahom osobným. Rovnako to platí aj pre bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ktoré môže vzniknúť len medzi manželmi.

Možnosti mediácie v rodinnom práve

Najčastejšie sa mediácia využíva pri riešení konfliktov v rodinných vzťahoch, kde môžeme rozlišovať mediáciu rodinnú a rozvodovú. Rodinná mediácia sa zaoberá riešením konfliktov vzniknutých vo vzájomnom súžití v bežnom živote rodine. Naproti tomu rozvodová mediácia je metódou riešenia konfliktov v rámci už prebiehajúceho rozvodového konania manželov. Mediácia v tejto oblasti prispieva nielen k vyriešeniu samotného problému, ale i tak dôležitému zlepšeniu vzájomnej komunikácie strán a k ich ďalšej spolupráci. Umožní manželom, aby si vyjasnili problémové okruhy a mali vlastný podiel na vyriešení problému a na výsledku, ktorý považujú za správny. Spoločná zodpovednosť za rozhodnutie umožní predchádzaniu možnému vystupňovaniu ďalších konfliktov medzi partnermi. Využitie rodinnej mediácie má pozitíva jednak pre samotných účastníkov sporu a zároveň rešpektuje záujem detí, aby prípadný zdĺhavý súdny spor nemal negatívny vplyv na ich priaznivý vývoj.

Rodinná mediácia sa týka najmä:

 • rodinných a partnerských sporov,
 • rozvodov,
 • starostlivosti o deti,
 • styku s deťmi po rozvode,
 • vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, …
Mediácia v rodinnej oblasti je vhodná predovšetkým:
 • pre obnovenie komunikácie medzi vzájomne odcudzenými manželmi
 • pre dosiahnutie dohody o výchovy neplnoletých detí
 • pre dosiahnutie dohody o styku rodičov s neplnoletým dieťaťom
 • pre dosiahnutie dohody o výške výživného na neplnoleté deti
 • pre dosiahnutie dohody o rozdelení spoločného majetku manželov
 • pre riešenie sporov v rodine (pri rozvode a po ňom, pri dedičskom konaní) pre hladenie platformy pre obnovenie vzájomnej komunikácie medzi rodičmi a deťmi alebo učiteľmi a deťmi (generačné problémy v rodinách a v školách)

Mediácia v obchodnom práve

Využitie mediácie v obchodnom práve Mediáciu možno využiť aj ako alternatívne riešenie sporov v komerčnej oblasti, pri riešení obchodných či zamestnaneckých sporov. Výhodou mediácie v obchodnej oblasti je jednoznačne fakt, že pri riešení mediáciou nedochádza k prerušeniu obchodných väzieb medzi firmami alebo podnikateľmi, ako tomu väčšinou býva pri súdnom konaní. Snahou mediátora je dosiahnutie dohody strán, zmieru, kompromisu, … ktorý umožňuje ďalšiu dobrú spoluprácu a kedy strany môžu zohľadniť budúce dobré vzťahy pri spoločnom obchodovaní. Mediácia poskytuje príležitosť prekročiť čisté právne postavenie a nachádzať špecifické riešenia zodpovedajúce skutočným podobám sporu. Tento prístup založený na zhode zvyšuje šance, že akonáhle strany svoj spor vyriešia, budú schopné udržiavať bežné obchodné a osobné vzťahy.

Obchodno-právna sa týka najmä:

 • dodávateľsko-odberateľských vzťahov,
 • spoluvlastníckych vzťahov,
 • iných firemných, či vnútrofiremných vzťahov,
 • finančných operácií,
 • zákazníckych vzťahov
Pracovno-právna mediácia sa týka najmä:
 • sporov z pracovného pomeru,
 • z kolektívnych zmlúv a pod.
Mediácia v komerčnej sfére je vhodná predovšetkým:
 1. v oblasti sporov medzi firmami a orgánmi štátnej správy a samosprávy
 2. v oblasti spolupráce dvoch podnikateľských subjektov:
 • pri nedodržaní zmluvných podmienok
 • pri fúziách či delení firiem
 • pri tvorbe dlhodobých zmluvných vzťahov
 • pri riešení kooperačných vzťahov
 • oblasť e-komercie
 1. v oblasti vnútropodnikovej:
 • pri riešení sporov medzi spolumajiteľmi
 • pri riešení sporov medzi zamestnávateľom a zamestnancami (odbory)
 • pri riešení sporov medzi jednotlivými zamestnancami
 • pri narušovaní integrity riadenia
 • pri zmenách podnikateľských zámerov, vytváraní stratégie firmy, konsolidácii či transformácii
 • pri vytváraní či zmenách podnikovej kultúry
 1. v oblasti spotrebiteľských sporov:
 • pri riešení sporov medzi zákazníkom s výrobcom, predajcov
 • pri nedodržaní zmluvných podmienok predaja, garancie opráv

Pracovnoprávne vzťahy

Možnosti mediácie Mediáciou v pracovnom práve možno riešiť spory z pracovných zmlúv , pri skončení pracovného pomeru, pri preložení na iné pracovisko, pri nezhodách o podmienkach na výkon práce, pri mnohých personálnych otázkach, pri diskriminácii a násilí na pracovisku (mobbing, bossing), pri náhradách škôd, ako aj iných sporoch z porušenia pracovnoprávnych predpisov, interných predpisov alebo z kolektívnych zmlúv. V obchodnom práve je spôsobilá riešiť spory, ktoré sa týkajú podnikateľov, obchodných záväzkových vzťahov, ako aj niektorých iných vzťahov súvisiacich s podnikaním, najmä však z plnenia zmlúv (výroba, tovar, služby, zmeny zmluvných podmienok, ukončenie obchodných zmlúv), z porušenia práva (platby, omeškania, chybné a náhradné zmluvné plnenia) a z nehmotných práv.

Mediačné aspekty pracovného práva

Pracovné právo je samostatným právnym odvetvím právneho poriadku SR. Predmet pracovného práva nesúvisí len so samou prácou, ale aj so vzťahmi medzi ľuďmi týkajúcimi sa pracovnej činnosti. Predmetom úpravy pracovného práva sú:
 • vzťahy výkonu závislej práce zamestnanca vykonávanej pre zamestnávateľa za odplatu na zmluvnom základe
 • vzťahy vznikajúce medzi zamestnancami a odbormi
 • vzťahy smerujúce k ochrane základných pracovnoprávnych vzťahov /zodpovednosť za škodu
 • vzťahy súvisiace s uskutočňovaním práva občanov na zamestnanie
 • vzťahy určujúce všeobecné predpoklady vzniku pracovnoprávnych vzťahov, spôsobilosť k právam a spôsobilosť na právne úkony

Čo je mediácia

Mediácia je spôsob riešenia sporu, kde mediátor ako tretia nezávislá a nezaujatá osoba pomáha stranám identifikovať ich záujmy a nabáda ich, aby hľadali spoločné praktické riešenia na body, ktoré spôsobili konflikt a pomáha im vyjednávať také riešenia, ktoré uspokojujú obe strany.

Viac informácii o mediácii

Aké sú výhody mediácie

 • Rýchlosť a časová úspora
 • Nízke finančné náklady
 • Dobrovoľnosť a ústretovosť
 • Zachovanie obchodnej a osobnej reputácie
 • Nezhoršujúce sa vzťahy
Viac o výhodách mediácie